Opšta pravila nagradnog video konkursa „Jelʾ si video NA EKS video?“

1. ORGANIZATOR KONKURSA
Organizator konkursa je privredno društvo BAHUS doo Striža, Striško naselje bb, Paraćin – u daljem tekstu “Organizator”.

2.NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA
Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom „Jelʾ si video NA EKS video?“ (u daljem tekstu: konkurs), preko web sajta Organizatora koja se nalazi na adresi: https://www.naeksvideo.rs (u daljem tekstu: web sajt).
Konkurs se organizuje za period počev od 15.07.2017. godine u 00:00h do 15.09.2017. godine u 23:59h.
Konkurs se organizuje radi promocije NA EKS PROIZVODA.

3.MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA
Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije i Crne Gore.

4. USLOVI I OPIS KONKURSA
Pravo učešća na konkursu imaju punoletna lica sa uredno prijavljenim prebivalištem u Republici Srbiji i Crnoj Gori. Zaposleni kod Organizatora i uži članovi njihove porodice nemaju pravo da učestvuju u konkursu, kao ni bilo koja osoba koja je  učestvovala u realizaciji nagradnog konkursa i sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim za konkurs.
Za učešće na konkursu Učesnik se prijavljuje web sajtu Organizatora. Nakon pristupanja web sajtu, popunjavanja obrasca za prijavu i prihvatanja pravila igre, potrebno je da korisnik postavi video zapis sa temom Na eks proizvoda. Maksimalna dužina trajanja zapisa snimka je ograničena na 60 sekundi. Svi postavljeni  video zapisi, biće vidljivi u aplikaciji tek nakon odobrenja od strane administratora.
Učesnici imaju pravo da postave više od jednog videa fajla u aplikaciji i mogu da se takmiče sa više različitih video zapisa
Učesnici će o nagradama biti obavešteni telefonom ili emal-om.

5. DISKVALIFIKACIJA IZ KONKURSA
Video zapisi koje u sebi sadrže elemente diskriminacije po bilo kom osnovu, govor mržnje ili su na neki drugi način uvredljivi, sadrže bilo kakve vrste kompjuterskog koda ili virus, neće biti odobreni od strane administratora i vidljivi u aplikaciji, a Učesnici će automatski biti diskvalifikovani iz konkursa.

6. AUTORSKA PRAVA
Učesnik izjavljuje i garantuje da ima sva neophodna prava, saglasnosti i dozvole koje su potrebne da se video zapis postavi na Web-sajt i objavi, uključujući i saglasnost trećih lica, odnosno zakonskih zastupnika onih trećih lica koja nemaju poslovnu sposobnost, koja se eventualno pojavljuju u video zapisu. Učesnik garantuje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da postavljeni video zapis ne sadrži materijal na koji bilo koje treće lice polaže autorska prava ili srodna prava niti materijal koji je u vlasništvu trećeg lica ili kojim se krše bilo koja druga prava trećih lica (uključujući pravo na zaštitu podataka o ličnosti).
Organizator neće snositi odgovornost za eventualno kršenje autorskih ili srodnih prava od strane nekog od Učesnika. Učesnik snosi svu odgovornost za sadržaj video zapisa koji postavi na Web-sajt, kao i za posledice njegovog postavljanja i objavljivanja.
Organizator ima pravo da čim sazna za potencijalno kršenje izjava i garancija Učesnika iz ove tačke Pravila može da ukloni video zapis tog Učesnika, u bilo koje vreme, bez prethodnog obaveštenja i po sopstvenom nahođenju.

7. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA
Od Učesnika će se tražiti dostava sledećih podataka: ime i prezime, broj mobilnog telefona, email adresa, grad i puna adresa stanovanja sa poštanskim brojem.

Učestvovanjem u konkursu i prihvatanjem pravila konkursa Učesnici daju saglasnost da Organizator nagradnog konkursa može njihove lične podatke koristiti u svrhu organizovanja konkursa, kao i u svrhu dodeljivanja nagrada u svemu u skladu Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Organizator ograničava upotrebu i obradu podataka o ličnosti samo na radnje neophodne za identifikaciju Učesnika na konkursu i dodele nagrade za pobednika u konkursu.
Učesnici imaju pravo da od Organizatora zahtevaju kopiju podataka koji se na njega odnose, kao i da izvrše uvid u obrađivane podatke.
Učesnici imaju pravo da od Organizatora zahtevaju ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade prema odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Učestvovanjem u konkursu Učesnici i pobednici prenose na Organizatora pravo javnog objavljivanja njihovih imena i video zapisa i njihovo korišćenje u promotivne svrhe.
Svaki Učesnik u konkursu će prihvatanjem Pravila nagradnog konkursa na web sajtu Organizatora dati svoj izričiti, neopozivi i bezuslovni pristanak za objavljivanje svih fotografija – video zapisa, sa njegovim  likom na internetu putem facebook stranice i svakom drugom mediju, bez bilo kakvih vremenskih i prostornih/teritorijalnih ograničenja, kao i bez bilo kojih drugih kvalitativnih (npr. bez ograničenja u pogledu načina ili cilja) ili kvantitativnih (bez ograničenja u pogledu broja objavljivanja) ograničenja, bez obaveze Organizatora i/ili bilo kog trećeg lica kojem Organizator ustupi ovo pravo, da mu za to da bilo kakvu novčanu ili drugu naknadu.
Dodatno, prihvatanjem pravila konkursa Učesnik isključivo ustupa Organizatoru i prenosi na Organizatora sva autorska prava na video zapise koje će koristiti za učešće u nagradnoj igri, bez bilo kakvih vremenskih i prostornih/teritorijalnih ograničenja, kao i bez bilo kojih drugih kvalitativnih (npr. bez ograničenja u pogledu načina ili cilja) ili kvantitativnih (bez ograničenja u pogledu broja objavljivanja) ograničenja, bez obaveze Organizatora i/ili bilo kog trećeg lica kojem Organizator ustupi ovo pravo, da mu za to da bilo kakvu novčanu ili drugu naknadu.
Organizator ne snosi odgovornost za greške u podacima, kao ni za prijem podataka dostavljenih od strane Učesnika.
Učesnici koji učestvuju na konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedena u ovim pravilima.

8. NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANJA DOBITKA ODNOSNO DODELE NAGRADE

8.1. NAGRADE
Svake nedelje biće dodeljene 3 novčane nagrade, svaka u vrednosti od 10.000,00 dinara (desethiljadadinara), za video zapise za koje žiri proceni da su najkreativnije.
Po završetku konkursa, Učesniku sa najkreativnijim video zapisom biće dodeljena glavna nagrada u iznosu od 100.000,00 dinara. U izbor za glavnu nagradu učestvuju svi video zapisi objavljeni na sajtu Organizatora od početka nagradnog konkursa, kao i oni nagrađeni.
Glavna nagrada biće objavljena najranije 48 sati od dana završetka konkursa.
Stručni žiri čine predstavnici kompanije BAHUS.
Imena dobitnika nedeljnih nagrada biće objavljena na web sajtu u okviru odeljka DOBITNICI, najkasnije u roku od 48 sati od završetka nedelje u kojoj su objavljene na web sajtu.
Osvojena nagrada se ne može preneti na drugo lice.

Takmičenje se sastoji od devet (9) nedelja:

  1. Prva nedelja takmičenja traje u periodu od 15.07.2017. godine od 00:00h do 21.07.2017. godine u 23:59h,
  2. Druga nedelja takmičenja traje u periodu od 22.07.2017. godine od 00:00h do 28.07.2017. godine u 23:59h,
  3. Treća nedelja takmičenja traje u periodu od 29.07.2017. godine od 00:00h do 04.08.2017. godine u 23:59h,
  4. Četvrta nedelja takmičenja traje u periodu od 05.07.2017. godine od 00:00h do 11.08.2017. godine u 23:59h,
  5. Peta nedelja takmičenja traje u periodu od 12.08.2017. godine od 00:00h do 18.08.2017. godine u 23:59h,
  6. Šesta nedelja takmičenja traje u periodu od 19.08.2017. godine od 00:00h do 25.08.2017. godine u 23:59h
  7. Sedma nedelja takmičenja traje u periodu od 26.08.2017. godine od 00:00h do 01.09.2017. godine u 23:59h
  8. Osma nedelja takmičenja traje u periodu od 02.09.2017. godine od 00:00h do 08.09.2017. godine u 23:59h
  9. Deveta nedelja takmičenja traje u periodu od 09.09.2017. godine od 00:00h do 15.09.2017. godine u 23:59h

8.2. NAČIN I ROK PREDAJE NAGRADA
Organizator preko ličnih podataka koje je Učesnik ostavio u aplikaciji, obaveštava dobitnike nagrada i njihova imena objavljuje na web sajtu.
Žiri je slobodan da izabere i više video zapisa istog Učesnika. Organizator će telefonskim putem obavestiti Učesnike čiji video zapisi budu izabrani, a informacije o izbranim video zapisima biće objavljene i na Web-sajtu Organizatora. Učesnici čiji video zapis bude izabran u skladu sa prethodnim stavom biće nagrađeni simboličnom novčanom nagradom u neto iznosu od 10.000,00 dinara po video zapisu. Jedan Učesnik može biti nagrađen za više video zapisa.
Isplata nedeljnih nagrada, kao i glavne nagrade, biće izvršena u roku od 15 dana od dana dostave potpisanog Ugovora kod Organizatora, što podrazumeva da Dobitnici dostave Organizatoru podatke neophodne za verifikaciju ispunjenosti uslova za učestvovanje u Konkursu (ime i prezime, jmbg i adresu prebivališta), podatke o broju njihovog računa na koji će biti izvršena isplata nagrade. Organizator se obavezuje da za račun Učesnika koji osvoje nagradu obračuna i uplati i eventualni porez na dohodak građana, zašta je neophodno da Učesnik dostavi Organizatoru JMBG.
Ukoliko Učesnik koji je ostvario pravo na nagradu ne pruži podatke koji su potrebni za isplatu nagrade, biće diskvalifikovan i Organizator neće biti u obavezi da mu isplati nagradu.

10. DISKVALIFIKACIJA UČESNIKA
Organizator zadržava pravo da, bez ikakvog prethodnog obaveštenja, diskvalifikuje Učesnika sa Konkursa ukoliko utvrdi da Učesnik ne ispunjava uslove za učestvovanje na Konkursu predviđene ovim Pravilima, da je Učesnik dao nepotpune ili netačne podatke koji su se od njega zahtevali u smislu ovih Pravila, kao i u slučaju da Učesnik prekrši bilo koju odredbu ovih Pravila, a naročito ako postavljanjem video zapisa i objavljivanjem na Web-sajtu povredi bilo koje pravo trećih lica.

11. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI           
Organizator nije odgovoran ukoliko web sajt na kome se nalazi aplikacija privremeno bude van funkcije usled više sile ili slučaja odnosno usled događaja koji su van kontrole Organizatora.

12. PREKID KONKURSA
Organizator će poništiti konkurs ukoliko u periodu trajanja konkursa nastupe okolnosti koje Organizator u trenutku donošenja odluke o održavanju konkursa ne može predvideti niti na te okolnosti može uticati, a takve okolnosti imaju ili bi mogle imati negativan uticaj na poslovanje Organizatora. U slučaju nastupa okolnosti iz prethodne rečenice, Organizator će Učesnike obavestiti o prekidu konkursa putem obaveštenja na web sajtu.Tokom prekida Konkursa, kao i u slučaju obustave Konkursa, Organizator se oslobađa svake dalje obaveze prema Učesnicima.

13. PRAVO IZMENE OPŠTIH PRAVILA KONKURSA
Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovog konkursa, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na Facebook stranici i u okviru web sajta.

14.REŠAVANJE SPOROVA
U slučaju spora između Organizatora i Učesnika biće nadležan Osnovni sud u Paraćinu.

U Paraćinu, dana 07.07.2017. godine                                                                                                                

Organizator:
Bahus doo Striža